1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, w przypadku gdy sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (tzw. rękojmia) zostały uregulowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności kodeksem cywilnym.

2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady produktu oraz uprawnień Klienta opisane zostały na stronie sklepu internetowego w zakładce „reklamacje”.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w jeden z poniższych sposobów:

a) osobiście pod adresem: Sklepy Techniczne Popularna Popławscy, Poprawa Sp. jawna, ul. Kleszczowa 16, 02-485 Warszawa;

b) pisemnie na adres: Sklepy Techniczne Popularna Popławscy, Poprawa Sp. jawna, ul. Kleszczowa 16, 02-485 Warszawa;

c) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@sklepytechniczne24.pl

4. Aby ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę zaleca się skorzystanie z formularza reklamacyjnego i podanie w nim:

a) informacji o rodzaju wady i dacie jej wystąpienia;

b) sugestii dalszego postępowania (naprawy produktu/oświadczenia o obniżeniu jego ceny/odstąpieniu od umowy kupna);

c) danych kontaktowych składającego reklamację.

Powyższe sugestie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sprzedawcy, Klient powinien dostarczyć produkt na swój koszt na adres: Sklepy Techniczne Popularna Popławscy, Poprawa Sp. jawna, ul. Kleszczowa 16, 02-485 Warszawa. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

 

Prośba o dostarczenie produktu, o której mowa w pkt. 6.6 regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta do żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego produktu i ponownego zamontowania produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] kodeksu cywilnego.POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY